Follow
Hà Tuấn Đạt
Hà Tuấn Đạt
Unknown affiliation
No verified email - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHÂN U XƠ TỬ CUNG CÓ CHỈ ĐỊNH CẮT TỬ CUNG HOÀN TOÀN QUA NỘI SOI TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI
TTT Hoàng, TĐ Đỗ
Tạp chí Y học Việt Nam 516 (1), 2022
12022
NHẬN XÉT KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VẬT LƯ TRỊ LIỆU ÁP XE VÚ Ở PHỤ NỮ CHO CON BÚ
ĐT Đạt, NTT Hà, PTH Thương
Tạp chí Y học Việt Nam 535 (2), 2024
2024
KHẢO SÁT SỰ HÀI L̉NG CỦA SẢN PHỤ SAU MỔ LẤY THAI TẠI KHOA SẢN THƯỜNG A3 BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI NĂM 2023
ĐT Đạt, NTTH Hà
Tạp chí Y học Việt Nam 535 (1), 2024
2024
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ ÁP XE VÚ Ở NHỮNG PHỤ NỮ CHO CON BÚ TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI
ĐT Đạt, VTK Ngân, NTT Hà
Tạp chí Y học Việt Nam 535 (1), 2024
2024
KẾT QUẢ SẢN KHOA CỦA SẢN PHỤ VỊ THÀNH NIÊN SINH TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI NĂM 2022
NTT Hà, ĐT Đạt, PTH Thương
Tạp chí Y học Việt Nam 534 (2), 2024
2024
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ CÁC TRƯỜNG HỢP ỐI VỠ NON Ở TUỔI THAI TỪ 24-34 TUẦN TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI
NTT Hà, ĐT Đạt, PTH Thương
Tạp chí Y học Việt Nam 534 (1), 2024
2024
Thực trạng nhiễm liên cầu khuẩn nhóm B ở thai phụ ối vỡ non tuổi thai từ 22-34 tuần tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội
NT Hồng, ĐT Đạt, BĐ Tường, NP Sinh, HQ Huy
Tạp chí Phụ sản 21 (4-5), 63-68, 2023
2023
NHIỄM LIÊN CẦU KHUẨN B Ở THAI PHỤ ỐI VỠ NON TUỔI THAI TỪ 22-34 TUẦN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI
ĐT Đạt, ĐH Hải, NT Đức
Tạp chí Y học Việt Nam 530 (1), 2023
2023
NỒNG ĐỘ AMH VÀ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA BỆNH NHÂN U NGUYÊN BÀO NUÔI CÓ BẢO TỒN TỬ CUNG ĐIỀU TRỊ METHOTREXAT TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI
ĐT Đạt, ĐH Hải, NT Dương
Tạp chí Y học Việt Nam 530 (1), 2023
2023
MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN RONG KINH RONG HUYẾT CƠ NĂNG TUỔI TRẺ VÀ TUỔI VỊ THÀNH NIÊN TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG
NT Minh, ĐT Đạt, ĐTM Nguyệt
Tạp chí Y học Việt Nam 528 (2), 2023
2023
Kết quả phẫu thuật u biểu mô buồng trứng tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội
NT Minh, ĐT Đạt, ĐTM Nguyệt
Tạp chí Y học Việt Nam 528 (2), 2023
2023
Tỷ lệ mang liên cầu nhóm B và kết quả thai kỳ ở sản phụ sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội
PT Trang, PTT Hiền, ĐT Đạt, DTT Giang
Bản B của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam 65 (7), 2023
2023
KẾT QUẢ MỔ LẤY THAI CON SO TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HÀ TĨNH
NC Thạch, NT Minh, ĐT Đạt, ĐTM Nguyệt
Tạp chí Y học Việt Nam 528 (1), 2023
2023
Viêm nhiễm đường sinh dục dưới ở thai phụ ối vỡ non tuổi thai từ 22-34 tuần và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội
TQT Long, NT Linh, ĐT Đạt
Tạp chí Y học Việt Nam 527 (2), 2023
2023
Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân được phẫu thuật bóc u xơ cơ tử cung tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương
NT Minh, ĐT Đạt, ĐTM Nguyệt
Tạp chí Y học Việt Nam 527 (1B), 2023
2023
22. Kết quả điều trị rong kinh rong huyết cơ năng ở bệnh nhân tuổi trẻ và tuổi vị thành niên tại Bệnh viện Phụ sản trung ương
NT Minh, ĐT Đạt, ĐT Hoa
Tạp chí Nghiên cứu Y học 167 (6), 185-192, 2023
2023
4. Vai tṛ CA 125, HE4, ROMA test trong dự báo nguy cơ ác tính của u biểu mô buồng trứng
NT Minh, ĐT Đạt, ĐT Hoa
Tạp chí Nghiên cứu Y học 167 (6), 24-32, 2023
2023
Sự thay đổi nồng độ AMH của bệnh nhân u nguyên bào nuôi có bảo tồn tử cung trong quá tŕnh điều trị Methotrexate tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội
ĐT Đạt, NT Đức, ĐH Hải
Tạp chí Phụ sản 21 (2), 95-99, 2023
2023
NHẬN XÉT KẾT QUẢ PHẪU THUẬT CỦA BỆNH NHÂN U XƠ TỬ CUNG CÓ CHỈ ĐỊNH CẮT TỬ CUNG HOÀN TOÀN QUA NỘI SOI TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI
ĐT Đạt, ND Hưng, ĐH Hải
Tạp chí Y học Việt Nam 526 (1B), 2023
2023
THỰC TRẠNG VÀ NHU CẦU BÁC SĨ CHUYÊN KHOA SẢN LÀM VIỆC TẠI BỆNH VIỆN TUYẾN TỈNH, HUYỆN THEO CÁC VÙNG SINH THÁI VIỆT NAM
TD Cường, TTT Hạnh, ND Hưng, N Lê Minh, ĐT Đạt, ĐQ Hưng, TT Hảo, ...
Tạp chí Y học Cộng đồng 64 (2), 2023
2023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20