Top-Publikationen
Der h5-Index ist der h-Index für Artikel, die in den letzten fünf Jahren veröffentlicht wurden. Dieser Index bedeutet, dass in den Jahren 2014-2018 h Publikationen jeweils mindestens h-mal zitiert wurden.Ausblenden
Der h5-Median einer Publikation ist der Median der Zitierhäufigkeit der Artikel, auf denen der h5-Index der Publikation basiert.Ausblenden
Publikationh5-Indexh5-Median
1.한국콘텐츠학회논문지1418
2.청소년학연구1317
3.한국체육학회지-인문사회과학1314
4.관광연구저널1214
5.관광연구1114
6.유아교육연구1114
7.정보관리학회지1114
8.기록학연구1013
9.열린유아교육연구1013
10.교양교육연구1012
11.디지털융복합연구1012
12.한국청소년연구1012
13.한국행정학보1012
14.관광레저연구1011
15.상담학연구1011
16.호텔경영학연구1011
17.컴퓨터교육학회논문지914
18.진로교육연구913
19.한국언론정보학보913
20.부동산학보912
21.장애와 고용912
22.한국기록관리학회지912
23.한국스포츠산업경영학회지912
24.한국심리학회지: 건강912
25.대한경영학회지911
26.유아교육학논집911
27.지방정부연구911
28.청소년복지연구911
29.한국보육학회지911
30.한국심리학회지: 산업 및 조직911
31.한국심리학회지: 상담 및 심리치료911
32.한국체육교육학회지911
33.어린이문학교육연구910
34.인적자원관리연구910
35.한국산학기술학회 논문지910
36.한국체육과학회지910
37.한국문헌정보학회지99
38.한국사회학99
39.한국통신학회지 (정보와통신)813
40.한국비블리아학회지811
41.한국심리학회지: 일반811
42.보건사회연구810
43.수학교육학연구810
44.아시아교육연구810
45.영재교육연구810
46.외식경영연구810
47.커뮤니케이션 이론810
48.한국스포츠교육학회지810
49.경제와사회89
50.관광경영연구89
51.관광학연구89
52.미래유아교육학회지89
53.사회과학연구89
54.코칭능력개발지89
55.한국도서관· 정보학회지89
56.한국행정연구89
57.행정논총89
58.노인복지연구713
59.윤리교육연구713
60.교육과정연구712
61.사이버커뮤니케이션학보710
62.직업교육연구710
63.한국여성체육학회지710
64.한국여성학710
65.한국웰니스학회지710
66.한국정책학회보710
67.한국통신학회논문지710
68.기술혁신학회지79
69.기업경영연구 (구 동림경영연구)79
70.대한가정학회지79
71.정보시스템연구79
72.통일전략79
73.학교사회복지79
74.한국사회복지학79
75.한국사회복지행정학79
76.한국스포츠심리학회지79
77.한국심리학회지: 문화 및 사회문제79
78.한국외식산업학회지79
79.한국유체기계학회 논문집79
80.교육심리연구78
81.비판사회정책78
82.사회복지연구78
83.서울도시연구78
84.아동교육78
85.아동학회지78
86.인터넷전자상거래연구78
87.한국사회체육학회지78
88.한국영유아보육학78
89.한국인사행정학회보78
90.한국지역사회복지학78
91.홍보학 연구78
92.회계학연구78
93.국제경영리뷰77
94.한국여가레크리에이션학회지77
95.교육공학연구619
96.한국방송학보614
97.농업교육과 인적자원개발611
98.보건복지포럼611
99.재활심리연구611
100.대한무도학회지610
Datumsangaben und Zitierhäufigkeiten werden automatisch von einem Computerprogramm ermittelt und stellen Schätzwerte dar.